top of page

Slackline Derneği Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi

 

       Madde 1- Derneğin Adı: “Slackline Derneği” dir. Kısaltma ismi “SLACK-DER” dir. İngilizce olarak “Slackline Association” olarak anılacaktır ve ingilizce kısaltması “SLACK-ASSOC” dur.

       Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

       Madde 2- Dernek adında geçen “Slackline” kelimesi, İngilizce “gevşek hat” anlamına gelmektedir ve iki nokta arasında kurulan hat üzerinde denge kurma, yürüme ve çeşitli akrobatik hareketler yapma temeline dayanan spor dalının uluslararası adıdır.

       Dernek, Slackline sporunun ve Uluslararası Slackline Federasyonu’nun (ISA) tanımladığı tüm slackline branşlarının (highline, trickline, longline, waterline vb.) ülkemizde gelişimini temin edici her türlü faaliyette ve girişimde bulunmak, gençlere, çocuklara ve her kesimden insanlara slackline sporunu sevdirmek, spor ve beden eğitimi bilincini yerleştirerek bilinçli, sağlıklı spor yapmalarını sağlamak; sporu sadece yarışmacı olarak görmeyip, sporun beden eğitiminde, vücut gelişiminde, ruhsal gelişiminde ayrıca boş vakitlerin değerlendirilmesinde faydalı bir araç olduğunu benimsetmek, bu amaca yönelik olarak tüm slackline branşlarında faaliyet göstermek, slackline sporu konusunda sivil  toplum  faaliyetlerinin etkinleştirilmesi  ve  geliştirilmesini  sağlamak  ve  bu  konuda  çalışmalar  yapan  ulusal ve uluslar arası kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve benzer kurumlar  arası  yardımlaşmayı  sağlayıp destek  vermek, slackline eğitim alanları yaptırmak, slackline parkları yaptırmak ve yapılması için ilgili müracaatlarda bulunmak, yeni   projeler   geliştirmek, eğitim faaliyetlerinde   bulunmak,   ulusal   ve   uluslararası   yarışlar, festivaller ve gösteriler düzenlemek, ülkemizdeki spor çalışmalarına rehberlik etmek ve ülkemizi uluslararası platformlarda slackline sporu konusunda temsil görevini yerine getirmek amacı ile kurulmuştur.

       Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

1-Faaliyetlerinin   etkinleştirilmesi   ve   geliştirilmesi   için   araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, Kamp, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları ve ilgili sertifikaları düzenlemek, düzenleyen kuruluşa yetkin kişi desteğinde bulunmak ya da organizasyona katılmak,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, uluslararası kaynakların Türkçeleştirilmesini sağlamak, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, internet sayfası gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, internet ve sosyal medya gibi sanal ortamlarda derneği temsil edecek alanlar oluşturmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her   türlü, malzeme, teknik   araç   ve   gereci, demirbaş   ve   kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli   izinler   alınmak   şartıyla   yardım   toplama   faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri, eğitim ve toplantı düzenleyebilmek için lokal açmak, Slackline eğitim ve antrenman alanları kurmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında ilişkiyi geliştirmek ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, film, spor, gezi, festival ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek   veya   üyelerinin   bu   tür   etkinliklerden   yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, kamu yararlı dernek statüsü almak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası   faaliyette   bulunmak, yurt   dışındaki   dernek   veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, Ülkemizi tanıtmak ve temsil etmek.

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Dernek üyelerinin slackline ekipmanı, malzeme, yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, iş birliği kurmak, projeler yürütmek,

17-Derneğin amacı ile ilgili konularda fikir ve tasarım yarışmaları düzenlemek.

18-Slackline sporunu sevdirici, geliştirici, teşvik edici her türlü faaliyeti gerçekleştirmek.

19-Özel veya resmi kurum ve kuruluşlarla reklam, sponsorluk anlaşmaları yapmak; bu yolla slackline ekipmanlarında, internet ortamında ya da diğer alanlarda reklam unsurlarını kullanmak,

20-Slackline ile ilgili gelir veya tanıtım amaçlı promosyon çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

21-Üyelerimize ve halka Slackline sporunu geliştirici ve destekleyici organizasyonlar yapmak veya yaptırmak.

22-Slackline ve spor turizmini geliştirici, teşvik edici her türlü faaliyeti gerçekleştirmek.

23-Slackline sporcuları için eğitim faaliyetlerinde bulunmak, tesis yapmak, işletmek veya faaliyette bulunan kuruluşlara yetkin personel ve belgelendirme desteğinde ve rehberlikte bulunmak.

24-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan personeli gönüllü, kadrolu, sözleşmeli veya taşeron yolu ile çalıştırmak.

25-Slackline sporunun gelişmesi ve yayılması için gerekli olan çözüm önerilerini, slackline sporu ile ilgili standartları ve kılavuzları, kamu ve yerel yönetimlere raporlar yolu ile bilgilendirmek.

26-Slackline sporunu geliştirmek üzere Üniversiteler ile her türlü iş birliğini yapmak.

27-Slackline ekipmanı standartlarını raporlamak ve geliştirmek üzere imalatçı ve ithalatçılar ile iş birliği yapmak.

28-Slackline ekipmanı ve güvenlik malzemelerindeki kalite standartlarının yeterliliğini ve güvenliğini tespit ve kontrol etmek üzere test merkezi kurmak ve sektör ile iş birliği yapmak.

29-Üyeler için kimlik kartı düzenlemek ve özel imkan ve indirimler sağlamak üzere firmalarla anlaşma yapmak.

30-Slackline sporunun gelişimi için fuar, panayır, festival gibi organizasyonlar düzenlemek veya düzenleyen kuruluşlarla iş birliği yapmak.

 

       Derneğin Faaliyet Alanı

 

       Dernek, sosyal ve spor alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir

...

Onaylı Dernek Tüzüğü'nün tamamını okumak için tıklayınız.

slack-der logo right
bottom of page